//„Kompetencje dla Branży Turystycznej” Nabór wniosków przesunięty do 26.06.2020

„Kompetencje dla Branży Turystycznej” Nabór wniosków przesunięty do 26.06.2020

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.:„Kompetencje dla Branży Turystycznej”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami który będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl. w zakładce DO POBRANIA »
TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 24.04.2020 r. od godz. 08:00 do 02.04.2019 r. do godz. 16:00.

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.
Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) z całej Polski.
Celem projektu jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski.
W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

  1. Rekrutacja i monitoring (II.2020 – V.2022 r.)
  2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 – VI.2022 r.)
    Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia)
    Całkowita wartość projektu: 4 512 370.00PLN
    Kwota dofinansowania: 3 776 370.00PLN